Badania losów zawodowych absolwentów

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), nałożyła na uczelnie wyższe obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów. Nawiązując do art.13a Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie prowadzi powyższe badania od roku 2012. Kolejna znowelizowana Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku, (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.) art. 352 w ust. 14, 15 i 16 zniosła powyższy obowiązek, jednak Uczelnie w celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy w dalszym ciągu mogą prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów. Badanie losów zawodowych absolwentów jest uważane przez Akademię Wychowania Fizycznego za ważny obszar działalności, przyczyniający się do podwyższania jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy, dlatego Uczelnia w dalszym ciągu prowadzi powyższe badania.

Obecnie za jego realizację i koordynację odpowiada reaktywowane Biuro Karier AWF.

Głównym celem badania, jest zebranie danych oraz poznanie opinii na temat losów zawodowych absolwentów Naszej Uczelni, a także kompetencji absolwentów AWF w Krakowie, by lepiej dostosowywać programy kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Uzyskane od Państwa opinie i uwagi przyczynią się do weryfikacji i dokonywania zmian w procesie kształcenia i dostosowania go do oczekiwań zmieniającego się rynku pracy. Dzięki badaniu możemy gromadzić informacje na temat ścieżki kariery absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i udostępniać je władzom uczelni oraz kierownikom jednostek.

Badania są anonimowe i mają charakter poufny, a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych i prezentowane w postaci zbiorczych zestawień. Badania przeprowadzane są po roku, trzech oraz pięciu latach od ukończeniu studiów wśród absolwentów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie drogą e-mailową ankiety internetowej, wypełniając stosowny Formularz zgody przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów.

Formularz zgody do pobrania tutaj

Dziękujemy za wypełnienie formularza i życzymy wielu sukcesów!

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w maju 2016 roku program monitorowania ekonomicznych losów absolwentów, bazujących na danych administracyjnych ZUS i POL-on. Daje on podstawową wiedzę na temat sytuacji zawodowej osób, które ukończyły różne uczelnie w Polsce, co pozwala na ich porównanie z absolwentami AWF w Krakowie.

Baza dostępna jest pod adresem: absolwenci.nauka.gov.pl

Uwaga: w przypadku porównywania sytuacji absolwentów różnych uczelni, zalecana jest analiza danych na poziomie konkretnego kierunku studiów.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I.Administrator danych osobowych: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pwała II 78. 

II.Inspektor Ochrony Danych: W Akademii Wychowania Fizycznego został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Telefon kontaktowy na stronie: lub pisemnie na adres: 30-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78.

III.Cele i podstawy przetwarzania: Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach badania losów zawodowych oraz  jakości kształcenia, celach statystycznych oraz archiwalnych. Podany adres e-mail służy ochronie Pana/Pani interesów i jest niezbędny do szybkiego kontaktu.

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy: imię/imiona, nazwisko, adres e-mail, wykształcenie (wydział, rodzaj ukończonych studiów, forma studiów, nazwa ukończonego kierunku studiów).
 2. Odbiorca danych: Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach prawa.
 3. Okres przechowywania danych: Pana/Pani dane przechowujemy przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania ankietowego, tj. przez okres 5 lat od ukończenia studiów oraz na czas archiwizacji, przewidziany przepisami prawa.

VII. Prawa: Przysługuje Panu/Pani:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. b) prawo do sprostowania swoich danych,
 3. c) prawo do usunięcia danych,
 4. d) prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. f) prawo do przenoszenia danych,
 7. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu realizacji swoich praw, prosimy Pana/Panią o zgłoszenie przysługującemu Panu/Pani żądania, Inspektorowi Ochrony Danych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem wzięcia udziału w badaniach (ankietyzacji).

 

 

Czytaj więcej...